Aloha Dziku! 

Dbamy o to, aby informacje, które dostarczamy Ci poniżej były jak najbardziej jasne i przejrzyste. Dlatego poniżej znajdziesz listę najważniejszych pytań i odpowiedzi odnośnie Polityki prywatności i ochrony danych osobowych tworzonych z myślą o Twoim bezpieczeństwie przez Hunt Run.  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej to nieco niżej znajdziesz kompletną politykę prywatności, którą stworzyliśmy na naszej witrynie

Najważniejsze informacje odnośnie polityki prywatności strony Hunt Run. 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest SAA Ideas Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (02-796), ul. Relaksowa 37/28  NIP: 9512427249, KRS: 0000658722. Ewentualnie jeżeli zdecydujesz się na założenie konta na platformie B4Sport, która obsługuje system zapisów to administratorem Twoich danych osobowych na tej platformie będzie właściciel Platformy tj. KAELMO Rafał Moś ul. Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej 4/15, 85-825 Bydgoszcz.

Jakie dane przetwarzamy ?

Przetwarzamy Twoje dane, które są niezbędne w procesie rejestracji i późniejszej weryfikacji w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego, czy w późniejszym terminie do odnalezienia swojej osoby przy odnajdywaniu swojego pomiaru czasu w systemie pomiarowym B4Sport. Dane zbierane przy procesie rejestracji to imię, nazwisko, email, data urodzenia. Powyższe dane pomagają nam przy procesie weryfikacji uczestnika w biurze zawodów, dbaniu, aby na bieg zapisywały się osoby o ukończonym minimalnym wieku dopuszczającym do zawodów oraz przesłaniu potwierdzenia płatności na podany przez uczestnika adres email. 

Swoje dane możesz w każdej chwili edytować, bądź wymazać z naszej bazy danych. Możesz to zrobić zgłaszając do stosowną informację na adres biuro@dirthunter.pl bądz aleksander@huntrun.pl 

Jak długo przetwarzamy dane?

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę.

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1Postanowienia ogólne

Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego Danych Osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął odpowiednie przewidziane prawem środki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Akceptując niniejszą Politykę prywatności Uczestnik wyraża zgodę na zasady przetwarzania swoich Danych Osobowych w związku z korzystaniem ze Portalu, opisane w niniejszym dokumencie.

2Definicje

Administrator – rozumie się przez to SAA Ideas Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (02-796), ul. Relaksowa 37/28  NIP: 9512427249, KRS: 0000658722. Przez Administratora należy również rozumieć Administratora Danych Osobowych. Natomiast administratorem danych osobowych uczestników decydujących się na założenie konta na platformie B4SPORTONLINE jest Właściciel Platformy tj. KAELMO Rafał Moś ul. Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej 4/15, 85-825 Bydgoszcz.

Danych Osobowe – rozumie się przez to podstawowe dane o Uczestniku, m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon, miejsce zamieszkania oraz inne dane niezbędne do Rejestracji, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni;

Wydarzenie – wydarzenia o charakterze warsztatu, szkolenia lub spotkania biznesowego przeznaczone dla przedsiębiorców, startupowców, inwestorów, aniołów biznesu oraz innych Uczestników mające na celu przedstawienie edukację i budowanie długoterminowych relacji pomiędzy Uczestnikami;

Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Uczestnika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu;

Przetwarzaniu Danych Osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Regulamin – rozumie się przez to dokument, który określa rodzaje, zakres i warunki organizacji Wydarzeń, a także prawa i obowiązki Administratora oraz Uczestników;

Rejestracja – rozumie się przez to zgodny z Regulaminem proces zapisu dokonywany przez Uczestnika za pośrednictwem strony internetowej Organizatora (www.salesgate.pl) mający na celu dołączenie do społeczności Sales Gate, uczestnictwo w Konferencji albo nabycie innych produktów lub usług;

Portal – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem: huntrun.pl;

Uczestnik – rozumie się przez to osobę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa są świadczone usługi lub z którą zawierana jest Umowa;

Rejestracja– rozumie się przez to wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej Administratora lub pośrednika, określającego sposób dołączenia do społeczności , rodzaj i liczbę towarów lub usług jakie zamierza kupić Uczestnik oraz Dane Osobowe Uczestnika, który posiada Konto Uczestnika na Portalu.

 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) tj. dane są przetwarzane w celu założenia konta, rejestracji na zawody sportowe, wyświetleniu wyników. Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) tj. każdy uczestnik pragnący się zapisać na wydarzenie poprzez platformę B4SPORTONLINE musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji wydarzenia.

4. Przetwarzanie Danych Osobowych

Dane Osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji Wydarzeń, sprzedaży odzieży, gadżetów oraz pośredniczenie przy sprzedaży noclegów, świadczenia usług drogą elektroniczną na Portalu, a także w celach marketingowych oraz dla rozliczeń finansowych. Podstawą prawną przetwarzania danych będą odpowiednio:

niezbędność do wykonania umowy;

prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania Danych Osobowych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Uczestnikiem a Administratorem.

zgoda Uczestnika – w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych po zakończeniu trwania stosunku prawnego między Uczestnikiem a Administratorem.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne aby dokonać Rejestracji na Wydarzenia.

Uczestnik może wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od partnerów Administratora. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.

Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące Dane Osobowe Uczestnika, które Uczestnik podaje dobrowolnie podczas składania Zamówienia:

nazwisko i imię,

miejsce zamieszkania,

adres IP,

kategorie aktywności w mediach społecznościowych;

adresy elektroniczne,

numer telefonu.

Administrator przechowuje Dane Osobowe w bazie Uczestników w celu ułatwienia organizacji Wydarzeń.

Odbiorcami Danych Osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

Akceptując niniejszą Politykę Prywatności Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Uczestników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.

Administrator oświadcza, że może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na Portalu, takie jak Google Analytics oraz inne podobne.

Dane, o których mowa w ust. 8 powyżej Administrator wykorzystuje wyłącznie anonimowo w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego na Portalu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania towarami oraz treściami zamieszczanymi na Portalu oraz ulepszaniem jego zawartości oraz usług świadczonych w jego ramach.

Administrator ma prawo udostępniać dane i informacje Uczestnika w ramach prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi, np. prokuraturze lub sądowi.

Po zakończeniu stosunku Uczestnika z Administratorem, Administrator nie będzie Przetwarzać Danych Osobowych Uczestnika, z wyjątkiem tych danych, które są:

niezbędne do celów marketingu, badania rynku oraz zachowań i preferencji Uczestników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora;

niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu;

dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania Danych Osobowych:

utrwala zbierane Dane Osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;

wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem Danych Osobowych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;

zachowuje poufność Danych Osobowych.

Uczestnik, którego Dane Osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych, jak również ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z treścią 5 niniejszej Polityki.

5. Pliki Cookies

Administrator za pośrednictwem Portalu wykorzystuje Pliki Cookies.

W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:

stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Uczestnika przez określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Uczestnika.

W ramach Portalu mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów Plików Cookies:

„niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu,

„wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;

„funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Uczestnika ustawień i personalizację interfejsu Uczestnika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;

„reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Uczestnikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki Cookies wymienione w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości Portalu do preferencji Uczestnika oraz optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Portalu na Urządzeniu Uczestnika, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;

tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Portalu przez Uczestników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści;

Stosowane na stronie internetowej Portalu rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Uczestników korzystających z tej strony.

6. Prawa Uczestników

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania w każdym czasie.

Uczestnik ma możliwość wyboru w jakim zakresie i czasie chce korzystać ze Portalu i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Uczestnik nie życzy sobie pozostawienia swoich Danych Osobowych w bazie Uczestników, to ma prawo do żądania ich usunięcia.

W przypadku Przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych w oparciu o udzieloną zgodę, osobie której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie i poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail na adres Administratora: biuro@dirthunter.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania Danych Osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Uczestnikowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich Danych Osobowych.

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych Osobowych opartego na celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych Danych Osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Uczestnika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych Uczestnik powinien przesłać żądanie na adres e-mail Administratora

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, kiedy Administrator nie będzie przetwarzał jego Danych Osobowych zgodnie z prawem.

Uczestnik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Portalu będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies.

Uczestnik Portalu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Uczestnika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania.

Uczestnik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

7. Postanowienia końcowe

Na Portalu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e–mail: biuro@dirthunter.pl.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Portalu i w ramach Konta Uczestnika.